Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan vliegas

Risico: Blootstelling aan vliegas

Beschrijving: Vliegas is schadelijk voor de gezondheid en inademing en/of inslikken van vliegas dient voorkomen te worden. Bij huid- of slijmvliescontact is er kans op irritatie. Met hete vliegas is er kans op verbranding. 

Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan vliegas

Voor u begint

 • Vliegas vertoont de loop-eigenschappen van een vloeistof dus ga bij hete vliegas niet in het verlengde van een uitstroomopening staan.
 • Gebruik de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:
  • Stofdichte (spatwaterbestendige) wegwerpoverall
  • Rubber handschoenen
  • Rubber veiligheidslaarzen of dichte hoge veiligheidsschoenen
  • Ademluchtbescherming, minimaal een FFP-3 filter. Bij hoge concentraties in verband met bescherming van de ogen een volgelaatsmasker met een P-3 filter.
  • Ruimzichtbril (in combinatie met minimaal een FFP-3 filter)
 • Zorg voor voldoende afdichting rond polsen en enkels.
 • Voer een LMRA uit.

Tijdens het werk

 • Zorg dat de vliegas niet opstuift (niet vegen of blazen, maar opzuigen). 
 • Voer de vliegas af in gesloten verpakkingen.
 • Voorkom huidcontact met vliegas.
 • Als u de werkplek verlaat, gooi dan de wegwerpoverall, handschoenen en masker weg in een afvalzak. Was uw handen en armen met water en zeep, zo nodig ook het gezicht. Zorg dat uw persoonlijke beschermingsmiddelen schoon zijn voor u ze opnieuw gaat gebruiken.
 • Eet, drink en rook niet op de werkplek.

Na het werk

 • Als u de werkplek verlaat, gooi dan de wegwerpoverall, handschoenen en masker weg in een afvalzak. Was uw handen en armen met water en zeep, zo nodig ook het gezicht. Ga zo nodig douchen. Zorg dat uw persoonlijke beschermingsmiddelen schoon zijn voor u ze opnieuw gaat gebruiken.

Bij een calamiteit

 • Neem contact op met de eerste hulp en meld dat het om vliegas gaat.
 • Denk eerst aan je eigen veiligheid en breng het eventuele slachtoffer buiten de gevarenzone.
 • Verwijder de vliegas eerst zoveel mogelijk, bij voorkeur met een stofzuiger. 
 • Verwijder verontreinigde kleding en schoeisel indien mogelijk.

 

Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
1 december 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 14-04-2015, 2e revisie 14-11-18
randomness