Info arbodeskundigen: Risico’s van blootstelling aan lasrook

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: gezondheidsschade door blootstelling aan lasrook 

 

Brancheafspraken

CAO afspraken

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbowet

 • geen specifieke passages over lasrook

Arbobesluit

 •  geen specifieke passages over lasrook

Besluit Algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

 • Art 4.40

Arbeidsomstandighedenbesluit

 • artikel 4.1c, eerste lid

 • artikel 4.3, eerste, derde en vierde lid

 •  artikel 4.4

 •  artikel 4.16

 • artikel 4.17

 • artikel 4.18

 • hoofdstuk 8, afdeling 1

 

NEN-normen

 • NEN-EN 1418:1998 nl Laspersoneel - Het kwalificeren van bedieners van lasmachines voor smeltlassen en instellers van weerstandlasapparatuur voor geheel mechanisch en automatisch lassen van metallische materialen

 •  NEN-EN-ISO 9606-delen 1-5 Het kwalificeren van lassers - smeltlassen

 

Hulpmiddelen

 • De website van '5x Beter, Werken is gezond' is het gezamenlijke project van werkgeversorganisaties en vakbonden in de metaalbewerking en metaalelektro ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de branche 

 • Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen (Periode 2010-2011) van de Inspectie SZW

 • Inventarisatie lasrookemissie van verschillende lastoevoegmaterialen

 

randomness