Info arbodeskundigen: Risico’s van blootstelling aan asbest- en keramische vezels

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: gezondheidsschade door blootstelling aan asbest- en keramische vezels 

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenwet

 • Artikel 8

Arbeidsomstandighedenbesluit

Het Arbeidsomstandighedenbesluit geeft voor asbest met name concrete bepalingen in:

 • hoofdstuk 2, afdeling 5 (bouwproces)
 • hoofdstuk 4, afdeling 5 (aanvullende voorschriften asbest)
 • hoofdstuk 8, afdeling 1 (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Arbeidsomstandighedenregeling

 • Paragraaf 4.6 Certificatiebepalingen arbeid met asbest Paragraaf 4.6 Certificatiebepalingen arbeid met asbest(bekijken)
 • Artikel 4.27 Eisen voor afgifte van certificaten in het werkveld asbest Artikel 4.27 Eisen voor afgifte van certificaten in het werkveld asbest(bekijken)
 • Artikel 4.28 Eisen voor aanwijzing en (blijven) functioneren als certificerende instelling in het werkveld asbest Artikel 4.28 Eisen voor aanwijzing en (blijven) functioneren als certificerende instelling in het werkveld asbest(bekijken)
 • Artikel 4.29 Verstrekken van gegevens en inlichtingen Artikel 4.29 Verstrekken van gegevens en inlichtingen(bekijken)
 • Paragraaf 4.7 Bijzondere voorschriften asbest Paragraaf 4.7 Bijzondere voorschriften asbest(bekijken)

Asbestverwijderingsbesluit 2005
Besluit van wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005

Bouwbesluit 2012: Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften over het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken. Het besluit treedt in de plaats van het Bouwbesluit 2003. In het Bouwbesluit 2012 is de sloopvergunning vervangen door de sloopmelding. Volgens de Nota van Toelichting van het Bouwbesluit is het nog steeds zo dat met deze melding de gevaren van asbest benadrukt worden. In de artikelsgewijze toelichting is in paragraaf 1.7 uitdrukkelijk opgenomen dat de stelselwijziging voor asbestverwijdering geen verlaging van de prioriteiten betekent.

Normen

 • NEN-EN 689:2018  Blootstelling op de werkplek - Meting van de inhalatieblootstelling aan chemische stoffen - Strategie om te voldoen aan de arbeidshygienische blootstellingsgrenswaarden
 • NEN 2991:2015 nl Lucht - Bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt

Hulpmiddelen

Melding asbestverwijderingswerk aan Inspectie SZW: https://www.inspectieszw.nl/melden/asbestverwijdering

randomness