Info arbodeskundigen: Blootstelling aan verontreinigde grond

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Blootstelling aan verontreinigde grond

Brancheafspraken

 •  Geplande werkzaamheden in ernstig verontreinigde grond worden uitgevoerd door een Kwalibo-gecertificeerd bedrijf.

Verwijzingen naar wet- en regelgeving

Arbeidsomstandighedenbesluit

 • Hoofdstuk 2, afdeling 5 Aanvullende voorschriften asbest
 • Hoofdstuk  4, afdeling 1 Aanvullende voorschriften kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen

Overige regelgeving

 •  Kwalibo (besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer) BRL SIKB 7000-7001.

 • BUS-melding (Besluit Uniforme Sanering) bij een geval van ernstige bodemverontreiniging: meer dan 25 m³ bodemvolume grond en/of meer dan 100 m³ grondwater dat sterk is verontreinigd en is ontstaan voor 1987.

 • Plan van aanpak bij een nieuw geval van bodemverontreiniging: alle bodemverontreiniging die is ontstaan na 31 december 1986 ongeacht de concentratie en omvang.

 • Wet Bodembescherming art. 13, 27, 28, 30, 39, 39A t/m 39F

 • Circulaire  bodemsanering per 1 juli 2013 

Normen

 • NEN 5742: 2001 nl Bodem - Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken
 • NEN 5743:  1995 nl Bodem - Monsterneming van grond en sediment voor de bepaling van vluchtige verbindingen
  NEN-EN 529: 2005 nl Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud - Praktijkrichtlijn

 

Hulpmiddelen

 • CROW 132 Werken in of met verontreinigde grond of (grond)water
 • ArboInformatieblad 22 Werken met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater
 • Op www.bodemplus.nl vindt u de erkende Kwalibo-gecertificeerde bedrijven.
 • Op gemeentelijke of provinciale websites of op www.bodemloket.nl kunt u vlekkenkaarten raadplegen.

 

 

 

randomness