Info arbodeskundigen - Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Brancheafspraken

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving

Arbeidsomstandighedenwet

 • Artikel 6 Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken
 • Artikel 11 a Algemene verplichtingen van de werknemers

Arbeidsomstandighedenbesluit

 • Artikel 2.2 Definities
 • Artikel 2.3 Toepasselijkheid
 • Artikel 2.3a Toepasselijkheid vervoergebonden inrichtingen
 • Artikel 2.4 Grenswaarden
 • Artikel 2.5b Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en –evaluatie
 • Artikel 2.5g Melding en doorgeleiding
 • Artikel 2.35 Verplichtingen werkgever
 • Artikel 3.5a Toepasselijkheid
 • Artikel 3.5c Nadere voorschriften risico-inventarisatie en-evaluatie; explosieveiligheidsdocument
 • Artikel 3.5e Maatregelen in gevarenzones
 • Artikel 3.5g Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie
 • Artikel 3.15 Markering gevaarlijke plaatsen
 • Artikel 3.17 Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen
 • Hoofdstuk 4 Gevaarlijke stoffen

Arbeidsomstandighedenbeleidsregels

 • Beleidsregel 3.5g-1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie
 • Paragraaf 4 Hoofdstuk 4 Gevaarlijke stoffen en biologische agentia
 • Beleidsregel 8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

Normen

 • ADV 90026 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) - Europese richtlijnen, certificatie en normalisatie - Ontwerp, fabricage, uitlevering en gebruik (2 delen en quick reference)
 • NEN-EN 529 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – aanbevelingen voor keuze, gebruikverzorging en onderhoud - Praktijkrichtlijn
 • NPR-CEN-ISO/TR 18690 Praktijkrichtlijn voor de keuze, gebruik en onderhoud van veiligheids- , beschermings- en werkschoeisel
 • UIT 14 Praktijkgids persoonlijke beschermingsmiddelen
 • NPR-CEN/TR 15321Richtlijnen voor de keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van beschermende kleding
 • NPR-CR 13464 Leidraad voor keuze, gebruik en onderhoud van beroepsmatige oog- en gezichtsbeschermers
 • NPR-CEN/TR 15419 Beschermende kleding - Richtlijnen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van tegen chemicaliën beschermende kleding
 • NPR-CEN/TR 14560 Richtlijn voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van beschermen de kleding tegen hitte en vuur
 • UIT 40 Wegwijzer Richtlijnen Ontploffingsgevaar
 • NTA 8620 Specificatie van een veiligheidsmanagementsysteem voor risico's van zware ongevallen
 • NEN-EN 689 Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie

Overig

 • PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid
 • ADR Verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
 • GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, nieuwe wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten.

 

Hulpmiddelen

 • www.infotmil.nl
 • Arbo-informatiebladen
  • 6 Veilig werken met kankerverwekkende stoffen en processen en mutagene stoffen
  • 25 Preventie van zware ongevallen door gevaarlijke stoffen
  • 26 Veiligheidsinformatiebladen en werkpleketikettering
  • 28 Veilig werken met bestrijdingsmiddelen
  • 31 Gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen
randomness