Maatregelen organisatie werken onder warmtebelasting (ter info)

Risico: Werken onder warmtebelasting

Beschrijving: Bij werkzaamheden in omgevingen met hoge temperaturen in combinatie met luchtvochtigheid en de activiteiten die moeten worden uitgevoerd, kunnen nadelige effecten optreden voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers.Gevaren die hierbij de gezondheid en veiligheid kunnen beïnvloeden zijn o.a. uitdroging en oververhitting van het lichaam, verminderde waakzaamheid. Symptomen die hierbij kunnen ontstaan zijn o.a. hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, vermoeidheid, zwakheid, dorst, hevig transpireren, spierverkrampingen, irritatie en verminderde urine afscheiding. 

Doel: Zorgen dat de juiste maatregelen genomen worden door organisatie en medewerker, om te voorkomen dat personen worden blootgesteld worden aan te hoge temperaturen op de werkplek. Bij hoge buitenlucht temperaturen en luchtvochtigheid, vaak in combinatie met warme, slecht geventileerde omgevingen, kunnen bepaalde activiteiten een extra belasting voor het lichaam betekenen. Met maatregelen moet dan voorkomen worden dat er gevaarlijke situaties of gezondheidsschades ontstaan. Met behulp van de WBGT-index kan een beoordeling van de hitte-stress worden uitgevoerd. Vervolgens kan met behulp van tabellen de werk- en rusttijden worden vastgesteld. Daarnaast kunnen maatregelen zoals extra ventilatie, voldoende drinken en plannen van de werkzaamheden op koelere momenten het risico verlagen.

Activiteiten met dit risico: Onderhoudswerk met zware inspanning, werken in besloten ruimten, werken in de nabijheid van hitte uitstralende apparaten, werken in warme : omgevingen met weinig of geen ventilatie, ketelhuizen etc.

Maatregelen organisatie 

Als eerste moet worden bepaald of de oorzaak kan worden weggenomen. Met ventilatie of airconditioning kan de temperatuur en luchtvochtigheid verlaagd worden, of door de werkzaamheden op een ander tijdstip met lagere buitenlucht temperaturen in te plannen. 

Als door meting de WBGT-index hier aanleiding toe geeft zal er een beperking optreden in de toegestane arbeidstijden. Dit is afhankelijk van de zwaarte van het werk en de vastgestelde WBGT-index. Zodra er een beperking optreedt, dient dit aangegeven te worden op de werkvergunning. 

De werkvergunninghouder blijft altijd verantwoordelijk om toe te zien op het correct naleven van deze beperking. Bij een besloten ruimte kan hij de taak delegeren naar bijv. de mangatwacht, maar blijft hij nog wel steeds verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van deze taak. 

Houd hierbij ook rekening met andere factoren als type kleding, de fysieke gesteldheid en leeftijd van de personen. 

Referentiewaarden voor de WBGT-index in °C 

De WBGT (binnen) wordt gemeten en bepaald met 0,7 x Tnatte lucht  + 0,3 x T zwarte bo

De referentiewaarde is een empirische index gebaseerd op de volgende voorwaarden:  

  • Niet geacclimatiseerde-, gezonde-, fitte werknemers, die voldoende hebben gedronken en geen medicijnen gebruiken. Werknemers met medicijngebruik, minder fitte werknemers en oudere werknemers verdienen speciale aandacht; 
  • Luchtbeweging op de werkplek; 
  • Werknemers in standaard lichte werkkleding, bij afwijkende kleding moet aanpassing in de referentiewaarden worden gemaakt. Voorbeelden van afwijkende kleding zijn: kleding van materiaal dat geen waterdamp doorlaat, kleding van reflecterend materiaal en koelvesten; 
  • De referentiewaarden gelden voor een normale, totale arbeidsduur van 8 uur, en niet voor kortstondige blootstelling aan warmte. 

Categorieën arbeid en WBGT-index referentiewaarden 

De gemeten WBGT-index plus eventuele kledingcorrectie geeft een WBGTeff index waarde. Met behulp van onderstaande referentiewaarden (volgens NEN-ISO 7243) kan de limiet bepaald worden waaraan personen blootgesteld mogen worden. 

 

 

 

Maatregel voor: 
Werkgever
Wet- en regelgeving: 

Arbeidsomstandighedenwet 

  • Artikel 3 lid 1a, b 
  • Artikel 16, lid 2 

Arbeidsomstandigheden besluit 

  • Artikel 6.1, 6.2 

Normen 

  • NEN-ISO 7243:2017 Ergonomie van thermische omstandigheden - Beoordeling van hitte-stress gebaseerd op de WBGT-index (wet bulb globe temperature) 

Hulpmiddelen/ aandachtspunten 

  • Meetapparatuur om de WBGT-index te kunnen bepalen. 
Datum: 
2 juni 2021