Maatregelen medewerker bij werken in ATEX-gebieden

Risico: werken in ATEX-gebieden 

Beschrijving:  Een explosie mogelijk gevolgd door brand, kan ernstige gevolgen hebben: direct ernstig letsel aan lijf en ledematen door beschadigde installatiedelen of delen van gebouwen. Direct of op langere termijn kan schade aan de gezondheid ontstaan als gevolg van blootstelling aan gezondheidschadelijke stoffen die door de explosie of brand vrijkomen of ontstaan door de brand en/of explosie.

Er is sprake van een explosie als een mengsel van lucht en een brandbare stof (in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof) onder atmosferische omstandigheden wordt ontstoken en na ontsteking uitbreidt totdat alle brandbare stof verbrand is.

Gas: Voor veilig werken voert een gasmeetdeskundige eerste een onderzoek uit. Voor het meten van gas wordt gebruik gemaakt van een explosiemeter, deze meet de hoeveelheid vol% of ppm in de lucht.

Stof: Een stofexplosie kan ontstaan als brandbaar fijn stof gemengd wordt met lucht en dit mengsel vervolgens wordt ontstoken.

 

Maatregelen medewerker bij werken in ATEX-gebieden

Voor u begint
Een gebied met de kans op een explosieve atmosfeer (ATEX zone) kunt u herkennen aan het volgende bord, eventueel aangevuld met tekst (de classificatie van de zone en of het om gas of een stof gaat) en geel/zwarte markering:
 

 Op deze manier herkent de medewerker de zone.

 

 • Volg de voorlichting en instructie over explosie- en brandgevaar welke het bedrijf aanbiedt. Stel je op de hoogte van de voorgeschreven maatregelen in de werkvergunning en taakrisico-analyse (TRA).
 • Houdt u zich aan de specifieke bedrijfsvoorschriften en procedures om werkzaamheden in ATEX gebied te kunnen verrichten. Deze afspraken staan in de werkvergunning.
 • Gebruik een gasmeter bij de werkplek die geijkt is op de soort brandbare stof.
 • Gebruik de juiste arbeidsmiddelen geschikt voor de betreffende zone.
 • Elektronische apparatuur (mobiele telefoon, portofoon, tablet computer, camera, thermografiecamera e.d.) moet voldoen aan de zoneclassificatie waarin gewerkt wordt.
 • Het wisselen van batterijen moet conform de gebruiksaanwijzing van het apparaat buiten de zone gebeuren. Het meenemen van onverpakte batterijen in een zone is verboden.
 • Het dragen van antistatisch schoeisel conform EN345-1 is verplicht voor zowel gas als stof.
 • Het dragen van antistatische kleding is verplicht voor zowel gas als stof. Controleer of installatiedelen aantoonbaar vrij zijn van brandbare stoffen (gasmeten, stof visuele controle), spoel grondig met inerte gassen en lucht.
 • Verplaats bij brandgevaarlijke werkzaamheden de materialen buiten de gevarenzone.
 • Pas preventieve maatregelen toe: schoonmaken (bij stof) of aftappen, spoelen en drukvrij maken (bij gas). Dit dient gecontroleerd te worden met behulp van metingen.
 • Controleer of de werkplek na vrijgave veilig is en blijft. Controleer met een gasmeter of de meetwaarden lager zijn dan 10 % LEL en normaal zuurstof gemiddeld percentage. Indien er een afwijking is op het bovenstaande, neem contact op met de werkvergunningverstrekker. Laat daarbij de werkplek veilig achter.
 • Voer een Last Minute Risico Analyse (LMRA) uit conform brancheafspraak voordat u in het vrijgegeven gebied gaat werken. Herhaal dit zonodig bij veranderende omstandigheden

Tijdens het werk

 • Wanneer de explosiemeter een alarm geeft (bij 10% LEL), stop de werkzaamheden dan onmiddellijk en verlaat het gebied. Neem de andere aanwezige(n) mee uit de gevarenzone.
 • Informeer de werkvergunningverstrekker  voor maatregelen, daarna de contactpersoon.

Als het werk klaar is.

 • Zorg er voor dat de installatie in de oorspronkelijke staat wordt opgeleverd aan de gebruiker.
 •  Informeer de werkvergunningverlener over de oplevering en/of contactpersoon

 

Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Tips: 
Datum: 
18 april 2014
Revisie informatie: 
1e revisie 08-11-2016, 2e revisie 14-11-2018