Maatregelen organisatie bij legionella-bacteriën in drinkwatersystemen

Risico: Van legionella-bacteriën in drinkwatersystemen

Beschrijving: Legionellabacteriën veroorzaken de zogenaamde veteranenziekte (legionellose). Legionellose is een infectie van de luchtwegen en de longen. De legionellalongontsteking of veteranenziekte komt in Nederland regelmatig voor.

De legionellabacteriën kunnen zich in stilstaand water bij temperaturen tussen 25 en 50 °C tot gezondheidsbedreigende aantallen vermeerderen in leidingwaterinstallaties. Als besmet water wordt verneveld kunnen kleine druppeltjes ingeademd worden en besmetting veroorzaken.

 

 

Maatregelen organisatie bij legionella-bacteriën in drinkwatersystemen  

·         Eigenaren van warmwatervoorzieningen, collectieve drinkwatervoorzieningen en

huishoudwatervoorzieningen en eigenaren van collectieve leidingnetten dienen een risicoanalyse uit te voeren en, op basis van deze risicoanalyse, een beheersplan op te stellen voor inrichting en beheer van de leidingwaterinstallatie.

·         De risicoanalyse dient elke drie jaar en bij aanpassingen van de installatie herhaald te worden. Het beheersplan wordt hierop indien nodig aangepast.

 

Het beheersplan omvat de volgende onderdelen:

·         tekeningen, waarop de ligging en inrichting van het leidingwatersysteem is aangegeven;

·         gegevens over de in het leidingwatersysteem opgenomen warmwatertoestellen, leidingen en toestellen;

·         gegevens over de herkomst, aard en kwaliteit van het water dat wordt gebruikt voor de bereiding van warm tapwater;

·         de uitkomsten van de uitgevoerde risicoanalyse;

·         de maatregelen die zijn of worden getroffen en de voorschriften die worden gehanteerd voor bediening, onderhoud en controle van het leidingwatersysteem, voor zover deze betrekking hebben op de beheersing van de risico’s die bij de risicoanalyse zijn geïnventariseerd;

·         maatregelen die worden getroffen indien er aanwijzingen zijn dat niet wordt voldaan aan de eis ten aanzien van legionella (< 100 kve/l).

 

Alleen in de volgende gevallen hoeft geen beheersplan te worden opgesteld:

·         als geen relevante hoeveelheden inadembare aerosolen vrijkomen bij gebruik van het water;

·         als uit de risicoanalyse blijkt dat er geen periodiek terugkerende maatregelen hoeven te worden genomen om het risico op overschrijding van de gestelde legionellanorm te beheersen.

 

Legionellapreventie verplicht volgens BRL6010

·         Bij het opstellen van een beheersplan moet een gecertificeerd bedrijf worden ingeschakeld. De adviseurs moeten over het BRL6010-certificaat beschikken. De certificatieplicht is opgenomen om een eenduidige en deskundige aanpak van legionellapreventie te waarborgen. De BRL6010 beschrijft de werkwijze voor de risico-inventarisatie en de eisen waar een beheersplan minimaal aan moet voldoen.

 

Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
In ontwikkelingIn ontwikkeling
Datum: 
3 april 2012