Maatregelen organisatie bij hand- en armtrillingen

Risico: Hand- en armtrillingen

Beschrijving: Trillingen en schokken kunnen leiden tot aandoeningen aan vaten, botten, gewrichten, spieren of zenuwen. Dit is afhankelijk van de frequentie, de duur en de plaats waar ze het lichaam binnenkomen. Er is verschil tussen lichaamstrillingen en hand- en armtrillingen en -schokken. Met dit risico wordt bedoeld: hand- en armtrillingen en -schokken.

Maatregelen organisatie bij hand- en armtrillingen

 • Kies voor alternatieve werkmethodes of machines die de noodzaak van blootstelling aan trillingen en schokken voorkomen of  verminderen.
 • Bied passende werkschema’s aan die de duur en intensiteit van blootstelling beperken. Voldoende rust betekent dat het lichaam tijd krijgt om te herstellen.
 • Zorg dat alle medewerkers onder de grenswaarde blijven voor dagelijkse blootstelling aan hand- en armtrillingen. 
 • Evalueer de werkzaamheden op het voorkomen van hand- en armtrillingen en stel de intensiteit vast. Hanteer hierbij het AI-blad 29: Fysieke belasting bij het werk.
 • Zorg voor voorlichting en instructie over de maatregelen en risico’s van trillingen, schokken en gebruik van machines. Hierbij komen de volgende aspecten aan de orde:
  • a. maatregelen die zijn genomen om de risico’s in verband met mechanische trillingen weg te nemen of tot een minimum te beperken;
  • b. de grenswaarden en actiewaarden voor blootstelling;
  • c. de resultaten van de verrichte beoordelingen en metingen van mechanische trillingen en de gezondheidsschade die de gebruikte arbeidsmiddelen kunnen veroorzaken;
  • d. het nut van en de methode voor het opsporen en melden van symptomen van gezondheidsschade;
  • e. de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op een arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
  • f. veilige werkmethoden om de blootstelling aan mechanische trillingen tot een minimum te beperken.
 • Bied medewerkers die voor het eerst aan deze risico’s worden blootgesteld, een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan. 
 • Als bij een werknemer een aandoening wordt geconstateerd die het gevolg zou kunnen zijn van blootstelling aan mechanische trillingen, worden werknemers, die op soortgelijke wijze zijn blootgesteld aan mechanische trillingen, tussentijds in de gelegenheid gesteld een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.
 • Op verzoek van de werkgever of de betrokken werknemer wordt het arbeidsgezondheidskundig onderzoek opnieuw uitgevoerd. De resultaten van het hernieuwde onderzoek treden in de plaats van het daaraan voorafgaande.
 • Wanneer bij een werknemer als gevolg van blootstelling aan mechanische trillingen een aantoonbare ziekte of een schadelijke invloed op de gezondheid is vastgesteld, wordt hij door een deskundige of de arbodienst geïnformeerd over de wijze waarop hij na beëindiging van de blootstelling in de gelegenheid wordt gesteld een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.
 • Onderhoud de machines en gereedschappen zoals voorgeschreven. 
 • Bij aanschaf van nieuwe machines en gereedschappen, let erop dat deze trillingsvrij of tenminste trillingsarm zijn. 
 • Pas waar mogelijk bestaande machines en gereedschappen aan, bijvoorbeeld door ze te voorzien van trillingsdempende handvatten. 
 • Zorg dat medewerkers over de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) beschikken.
Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
20 oktober 2010
Revisie informatie: 
14-04-2015
randomness