Info arbodeskundigen - Gezondheidsschade door elektromagnetische velden

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Gezondheidsschade door elektromagnetische velden

Bronnen

-         Richtlijn 2004/40/EG van het Europese Parlement en de raad van 29 april 2004 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (elektromagnetische velden). Deze zal echter pas in 2012 officieel van kracht worden.

-         Elektromagnetische velden in arbeidssituaties, juni 2006, RIVM, uitgegeven door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

-         Risico Inventarisatie & Evaluatie Elektrische en Magnetische velden bij elektriciteitscentrales. KEMA 55106548-TOS/HSM 10-4939

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Dit onderdeel is informatief en vormt geen onderdeel van de arbocatalogus

Arbeidsomstandighedenbesluit

Artikel 6.12 Toestellen

Artikel 6.27 Arbeidsverboden jeugdige werknemers

randomness